Ünlüler Saç Sorunu için Protez Saçı Tercih Ediyor

Nao­mi Cam­pell, John Tra­vol­ta, El­ton John, Se­an Con­nery, Ni­co­las Ca­ge gi­bi Holl­ywo­od star­la­rı­nın uy­gu­la­dı­ğı pro­tez saç yön­te­mi Türk star­la­rı­na da ça­re ol­du.

Pop mü­zi­ğin iki sta­rı Mus­ta­fa Ce­ce­li ve Mu­rat Boz’un saç­la­rı da pro­tez çıktı. Saç­la­rı dö­kü­lüp al­nı açı­lan Ce­ce­li, pro­tez saç ile bu du­ru­mu ka­pa­tır­ken, saç­la­rı­nın üst kıs­mı iyi­ce sey­re­len Murat Boz da giz­li bir ope­ras­yon­la saç ek­tir­di. İki ün­lü­nün es­ki fo­toğ­raf­la­rın­dan ge­çir­di­ği de­ği­şim açık­ça or­ta­ya çıkıyor. 1000 eu­ro’ya ka­lı­cı saç­la­ra ka­vu­şan iki pop­çu­nun şim­di saç­la­rı ol­duk­ça gür gö­rü­nü­yor.

Saç­la­rıy­la prob­lem ya­şa­yan ün­lü­ler:
YA­LIN: Saç­la­rı­nın dö­kül­me­sin­den şi­ka­yet eden  genç şar­kı­cı, fotoğraflarda kötü çıktığını düşünerek ça­re­yi kay­nak yap­tır­mak­ta
bul­du.
MUS­TA­FA SAN­DAL: Da­ha ön­ce cil­di­ni zım­ba­lat­tı­rıp, gö­ğüs kıl­la­rı­nı epi­las­yon­la al­dı­ran San­dal,  alın kıs­mı iyi­ce açılın­ca giz­li­ce saç ek­ti­re­rek bu ku­su­ru­nu ört­tü.
TOL­GA KA­REL: Sur­vi­vor ya­rış­ma­sı sı­ra­sın­da sey­rek saç­la­rıy­la dik­kat çe­ken Tol­ga Ka­rel, ya­rış­ma­dan son­ra saç ektire­rek gür
saç­la­ra ka­vuş­tu.
GÖK­HAN ÖZEN: Giz­li­ce ka­fa­sı­na saç ek­tiren Özen’in bu kü­çük ame­li­ya­tı ba­sı­na hiç yan­sı­ma­dı.
TA­MER KA­RA­DAĞ­LI: Bir dö­nem ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı saç­la­rı dö­kü­len Ka­ra­dağ­lı, saç ek­ti­re­rek bu dert­ten kur­tul­du.  Ünlü sanatçı, bu­nu giz­le­me­ gereği hiç duymadı.

Nasıl uygulanır?

YÜZDE 100 iNSAN SAÇINDAN

Saç pro­te­zi uz­man ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ta­kı­lı­yor. Saç yer­leş­tir­me iş­le­mi­nin ilk ba­sa­ma­ğı ‘öl­çü­len­dir­me.’ Ön­ce­lik­le ki­şi­nin saç kay­bı ya­şa­dı­ğı böl­ge­nin si­met­rik saç ta­sa­rım ka­lı­bı oluş­tu­ru­lu­yor.

Ar­dın­dan, böl­ge­sel saç yo­ğun­luk­la­rı be­lir­le­ni­yor, sa­çın renk, ka­lın­lı­k, in­ce­lik, dal­ga bo­yu gi­bi ya­pı­sal özel­lik­le­ri ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de sap­ta­nı­yor. Ön ta­sa­rım son ha­li­ni al­mak için yurtdı­şı­na gön­de­ri­li­yor. 6-8 haf­ta içe­ri­sin­de gelen yüz­de 100 in­san sa­çın­dan üre­ti­len bu pro­tez, ki­şi­nin sa­çı­na özel bir so­lüs­yon yar­dı­mıy­la yer­leş­ti­ri­li­yor. Son aşa­ma­da ise ki­şi­nin is­te­ği­ne, yüz ya­pı­sı­na
gö­re sa­ça şe­kil ve­ri­li­yor.

YENi MODA PROTEZ SAÇ
Fazla kilolarından sıkı spor ve diyet yaparak kurtulan Boz ve Ceceli, seyrekleşen saçlarına saç ektirerek eskisinden daha formda bir görüntüye kavuştu. Kaynak: Bugün

HDC olarak protez saç ile ilgili basında yer alan haberi takip ediyor ve sizinle paylaşıyoruz. HDC, Türkiye’nin ilk protez saç merkezidir ve 25 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla ile hizmet vermektedir. Protez saç konusunda yüzlerce müşterisi olan ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan HDC, protez saç teknolojisini yakından takip etmektedir. Bu sayede dünyadaki sektörel anlamdaki tüm yenilikler ilk defa HDC ile Türkiye’ye getirilmektedir.

Detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki formu doldurun. En kısa sürede sizinle iletişime geçelim.